عنوانشناسه خدمتلینک ارائه خدمتسوالات متداولنظرسنجی خدمتاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
1-درخواست اجرای طرحهای کشاورزی مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
2-ثبت درخواست زمین واگذاریمشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
3-صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها13022470101مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
4-تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها13022470103مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
5-جلوگیری از تغییر کاربری‏های غیرمجاز اراضی کشاورزی13022471100مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
6-رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی13022471102مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلی
7-پاسخ به استعلام تفکیک اراضی کشاورزی13022472100مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
8-پاسخ به استعلام افراز اراضی کشاورزی13022472101مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
9-پاسخ به استعلام انتقال اراضی کشاورزی13022472103مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
10-پاسخ به استعلام تجمیع اراضی کشاورزی13022472104مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
11- صدور یا تمدید موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی13022469100مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
12-تغییر طرح موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی13022469102مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
13-صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی (بجز زراعت، باغ و گلخانه)13021195102مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
14-صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی13021195103مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
15-صدور مجوز واگذاری زمین در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری (طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی شامل زراعت، باغ و گلخانه)13021195104مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما