• امروز: 1401/09/07
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/07
فهرست اراضی قابل جایگزینی

فهرست اراضی قابل جایگزینی

فهرست پرونده های فسخ قرارداد شده در اراضی ملی واگذاری،  مطابق با مصوبه جلسه "ستاد حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان" مستقر در استانداری.

 

/Uploads/files/لیست جایگزینی ها.pdf

مدارک عمومی و اختصاصی

نظرات