• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

فهرست قراردادهای منعقده سال 1402

فهرست قراردادهای منعقده سال 1402

ردیف

شماره

رهگیری

ثبت در

سامانه

مبلغ قرارداد

(ریال)

شرکت طرف

قرارداد

تاريخ پايان

قرارداد

تاریخ شروع

قرارداد

واحد متقاضی موضوع قرارداد
1 0033M4B1E2300181 5،411،020،648 سامان سد رود  1403/04/11 1402/04/07 مدیریت آب و خاک تهیه بانک اطلاعات مکانی GIS
2 033M4B1E2300229 1،260،000،000 آباد ارکان اندیشه 1402/08/09 1402/02/09 مدیریت آب و خاک نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان
3 033M4B1E2300246 1،860،000،000 پلرود سبز گیلان  1402/08/06 1402/02/06 مدیریت آب و خاک نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان
4 033M4B1E2300265 1،254،000،000 کاسپین سامان آبراه  1402/06/10 1402/3/10 مدیریت آب و خاک نظارت بر اجرای پروژه مرمت و بازسازی آب بندان
5 033M4B1E2300282 4،157،134،806 طرح و سازه شفارود  1402/08/19 1402/06/19 مدیریت آب و خاک تعمیق و بازسازی آببندان
6 033N4B1E230025B 5،525،000،000 طیف ساز سبز  1403/04/13 1402/04/13 مدیریت آب و خاک مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه احداث و تکمیل و بهسازی کانال آبرسانی و سر دهنه ها و شبکه های آبیاری وانتقال آب با لوله
7 033M4B1E2300234 4،000،000،000 آباد ارکان اندیشه  1402/12/9 1402/3/9 مدیریت آب و خاک مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه تامین آب وبهسازی کانال آبرسانی  وانتقال آب با لوله
8 033N4B1E230028F 7،498،776،600 سامان سد رود  1403/04/11 1402/04/11 مدیریت آب و خاک خدمات مشاوره راهبردی استانی طرح سامانه های نوین آبیاری
9 033M4B1E2300298 7،635،751،680 طرح و سازه شفارود

 1403/03/23

1402/3/23 مدیریت آب و خاک خدمات مشاوره  نظارت بر نگهداری و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری
10 033M4B1E2300145 2،500،000،000 طراحان البرز سبز  1402/09/01 1402/5/1 مدیریت آب و خاک اجرای احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب علی آباد در شهرستان رودبار
11 033M4B1E2300194 1،797،486،386 سامان سد رود   1402/5/7 مدیریت آب و خاک احیا و بازسازی استخرهای ذخیره آب در شهرستانهای املش و رودبار
12 033N4B1E230030F 8،672،928،258 نورچشمه رودبار  1403/04/29 1402/4/29 مدیریت آب و خاک نظارت عالی و کارگاهی پروژه سیستم های آبیاری تحت فشار
13 033N4B1E230033B 8،901،886،022 طیف ساز سبز  1403/05/25 1402/5/14 مدیریت آب و خاک مطالعات و نقشه برداری طرح های سامانه های نوین آبیاری
14 033N4B1E230032E 8،678،939،016 آوان شهر پایاب  1403/04/27 1402/04/27 مدیریت آب و خاک نظارت عالی و کارگاهی پروژه سیستم های آبیاری تحت فشار
15 033M4B1E2300206 8،902،904،080 سامان پژوهان گیل  1403/04/31 1402/04/31 مدیریت آب و خاک مطالعات و نقشه برداری طرح های سامانه های نوین آبیاری
16 033N4B1E2300277 3،120،000،000 اطلس تهران  1403/01/31 1402/02/01 مدیریت امور اراضی خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات ، پایش، و صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان
17 02B44B1E2300407 12500،000،000 نورچشمه رودبار  1403/06/31 1402/09/01 مدیریت امور اراضی استخراج، اسکن، پایش پرونده های واگذاری اراضی ملی و دولتی
18 033M4B1E2300302 4،500،000،000 طرح و سازه شفارود  تمدید شد 1402/04/20 مدیریت امور اراضی مطالعه، طراحی و نظارت عالی پروژه تکمیل ساختمان امور اراضی استان
19 033M4B1E2300259 4،245،793،508 کاسپین سامان آبراه  1403/11/11 1402/06/11 مدیریت آب و خاک نظارت طرح تجهیزو نوسازی اراضی شالیزاری
20 02B74B1E2300149 2،860،000،000 اطلس تهران  1403/01/31 1402/08/30 مدیریت امور اراضی خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات ، پایش، و صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان
21 033M4B1E2300315 7،950،000،000

طرح و سازه

شفارود

 1403/07/25 1402/07/26 مدیریت امور اراضی انجام تقویت دبیرخانه های شهرستانی، خدمات پیشران و نظارت بر عملیاتی نمودن فرآیندهای رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی 
22 02B44B1E2300407 12500000000 نورچشمه رودبار  1403/08/11 1402/10/11 مدیریت امور اراضی نقشه برداری، تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرآیندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و سایربه مساحت 15000 هکتار
23 02B44B1E2300317 4،388،484،000 سامان پژوهان گیل  1403/09/11 1402/9/12 مدیریت امور اراضی نقشه برداری، تهیه و ترسیم نقشه های مورد نیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عملیاتی نمودن کلیه فرآیندهای اجرایی آن موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان تالش و سایرمساحت 15000 هکتار
24 033M4B1E2300275 5،000،000،000 کاسپین سامان آبراه  1403/12/18 1402/12/19 مدیریت امور اراضی برون سپاري پرونده هاي حقوقي(اسكن مدارك،ورود و ثبت اطلاعات توصيفي و مكاني پرونده هاي سنواتي و جاري حقوقي در سامانه جامع حقوقي(سحاب))
25 033N4B1E230026B 2،844،966،230 طراحان البرز سبز  1403/11/08 1402/11/08 مدیریت آب و خاک نظارت طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری اشتان گیلان
26 033M4B1E230021A 4،834،605،026 سامان سد رود   1403/11/18  1402/11/18   مدیریت آب و خاک نظارت طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در سطح شهرستانهای آستانه اشرفيه و صومعه سرا
27 033N4B1E0700315 75،139،996،395 سیمین رود شمال 1403/06/31 1402/11/08 مدیریت آب و خاک اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای اکبرآباد فاز دوم شهرستان لاهیجان
28 033M4B1E0700164 16،865،452،341 ره گستران جاویدان 1403/11/11 1402/11/11 مدیریت آب و خاک اجرای طرح تجهیز ، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای کوده شهرستان صومعه سرا
29 033N4B1E070034B 12،324،306،280 سایه گستر آباد ساز 1403/08/09 1402/08/09

مدیریت رفاه و

پشتیبانی

مرمت و بازسازی ساختمان قرنطینه شهرستان آستارا
30 033O4B1E070004A 17،500،000،000

کلینیک گیاه پزشکی

وجین

1403/06/31 1402/12/14

مدیریت حفظ نباتات

قرنطینه محصولات کشاورزی در محل گمرگ شهرستان آستارا
31 033N4B1E0700209 55،517،197،383 توسعه  گستر صحرای باز لانه 1402/11/30 1402/06/13 مدیریت امور اراضی تکمیل ساختمان مدیریت امور اراضی
32 033N4B1E070006F 43،525،960،777 آتشین مهر آذر 1403/06/31 1402/11/9 مدیریت آب و خاک تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای نازک سرا شهرستان آستانه
33 033N4B1E0700119 68،435،861،284 سپید عمران گیل 1403/6/31 1402/11/10 مدیریت آب و خاک تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای درگاه شهرستان آستانه
34 033N4B1E0700196 21،986،940،195 سیمین رود شمال  1403/05/30 1402/05/30 مدیریت آب و خاک مرمت و بهسازی آببندان روستای امیر کیاسر شهرستان آستانه اشرفیه
35 033N4B1E0700214 28،752،895،002 آتشین مهر آذز 1403/06/31 1402/05/31 مدیریت آب و خاک احیا و بازسازی استخر ذخیره آب روستای جوین شهرستان رودبار
36 033N4B1E0700158 47،000،000،000 بالار نصی رشت 1402/10/08 1402/06/08 مدیریت آب و خاک احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب روستای علی آباد شهرستان رودبار
37 033N4B1E0700358 41،451،397،005

توسعه گستر صحرای

باز لانهه

1403/08/16 1402/06/16 مدیریت آب و خاک تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای لوخ شهرستان آستانه
38 033N4B1E0700232 12348939006 مانی آریو گیل 1403/05/26 1402/05/26

معاونت

بهبود

تولیدات

دامی

خرید خدمات حجمی
39 033N4B1E0700180 20،500،014،845

توسعه گران

دشت باران

1402/09/05 1402/04/05 مدیریت آب و خاک مرمت و بهسازی  آببندان کوی شهید رجایی فاز دوم شهرستان آستانه
40 033N4B1E0700227 9،979،200،000

پاک اندیشان

سلیمانداراب

1403/03/24 1402/03/24

مدیریت رفاه

و پشتیبانی

خدمات حمل و نقل 
41 033N4B1E0700297 1،452،441،085 فرمهر رایانه گیل 1403/01/31 1402/03/01

معاون

برنامه ریزی

و امور اقتصادی

خدمات حجمی پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و تجهیزات رایانه ای سازمان و شهرستانهای تابعه