• امروز: 1402/09/19
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/18

 جزییات قرارداد های سازمان در سال 1400

جزییات قرارداد های سازمان در سال 1400

1- معاونت برنامه ریزی سازمان 

2- اداره پیمان و قراردادهای سازمان

3-  مدیریت حفظ نباتات

جزییات قرارداد های سازمان در سال 1400
قابلیت تمدید دارد/ندارد گروه هدف مبلغ تقریبی قراداد(میلیون ریال) مدت قرارداد عنوان قرارداد شرکت طرف قرارداد نام واحد ردیف
ندارد فعالان بخش صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی 620 169 روز خرید خدمات قرنطینه ای نباتی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 1
ندارد فعالان بخش صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی 5000 شش ماه خرید خدمات قرنطینه ای نباتی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 2
ندارد پیمانکاران تولید انبوه 318.75 67 روز خرید زنبور مادری تریکوگراما خانم فرانک محسنی مدیریت حفظ نباتات 3
ندارد بهره برداران و باغداران کیوی 515 147 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی عماد مدیریت حفظ نباتات 4
ندارد بهره برداران برنج و سبزی و صیفی 515 149 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی پدرام مدیریت حفظ نباتات 5
ندارد بهره برداران و باغداران زیتون 515 149 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 6
ندارد بهره برداران و باغداران زیتون 515 149 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 7
ندارد بهره برداران و باغداران مرکبات، سبزی و صیفی و کیوی 210 141 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی بهار رودسر مدیریت حفظ نباتات 8
ندارد بهره برداران برنج و گلخانه داران 225 150 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 9
ندارد بهره برداران برنج  210 150 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی جوانه لاهیج مدیریت حفظ نباتات 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزییات قرارداد های سازمان در سال 1400
قابلیت تمدید دارد/ندارد گروه هدف مبلغ تقریبی قراداد(میلیون ریال) مدت قرارداد عنوان قرارداد شرکت طرف قرارداد نام واحد ردیف
ندارد فعالان بخش صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی 620 169 روز خرید خدمات قرنطینه ای نباتی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 1
ندارد فعالان بخش صادرات، واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی 5000 شش ماه خرید خدمات قرنطینه ای نباتی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 2
ندارد پیمانکاران تولید انبوه 318.75 67 روز خرید زنبور مادری تریکوگراما خانم فرانک محسنی مدیریت حفظ نباتات 3
ندارد بهره برداران و باغداران کیوی 515 147 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی عماد مدیریت حفظ نباتات 4
ندارد بهره برداران برنج و سبزی و صیفی 515 149 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی پدرام مدیریت حفظ نباتات 5
ندارد بهره برداران و باغداران زیتون 515 149 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 6
ندارد بهره برداران و باغداران زیتون 515 149 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 7
ندارد بهره برداران و باغداران مرکبات، سبزی و صیفی و کیوی 210 141 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی بهار رودسر مدیریت حفظ نباتات 8
ندارد بهره برداران برنج و گلخانه داران 225 150 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی وجین مدیریت حفظ نباتات 9
ندارد بهره برداران برنج  210 150 روز خرید خدمات کارشناسی در حوزه خدمات درمانی گیاهی (گیاه پزشکی) کلینیک گیاه پزشکی جوانه لاهیج مدیریت حفظ نباتات 10