• امروز: 1402/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/20

لیست آدرس پست الکترونیکی اتوماسیون اداری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها

ece-rasht@agri-jahad.ir

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

     ایمیل سازمان              info@jkgc.ir

ECE

وزارت جهاد کشاورزی

v_jahadk_intn@vezarat.dolat.ir

اداره کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

v_jahadk_majles@vezarat.dolat.ir

اداره کل امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی

dabir@mail-morahbordi.gov.ir

دبیرخانه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور

v_jahadk_dabir@vezarat.dolat.ir

دبیرخانه وزارت جهاد کشاورزی

ece-aghidati@agri-jahad.ir

دفتر آموزش عقیدتی وزارت جهاد کشاورزی

ece-bazresi@agri-jahad.ir

دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی

ece-edari@agri-jahad.ir

دفتر امور اداری وزارت جهاد کشاورزی

ece-isaargaran@agri-jahad.ir

دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی

ece-boia@agri-jahad.ir

دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

ece-hoghoghi@agri-jahad.ir

دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی

ece-mali@agri-jahad.ir

دفتر امور مالی وزارت جهاد کشاورزی

ece-majles@agri-jahad.ir

دفتر امور مجلس وزارت جهاد کشاورزی

daftar@mail-morahbordi.gov.ir

دفتر معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور

ece-faghih@agri-jahad.ir

دفتر نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی

ece-ostanha@agri-jahad.ir

دفتر هماهنگی امور استانها وزارت جهاد کشاورزی

ece-vezarati@agri-jahad.ir

دفتر وزارتی جهاد کشاورزی

arazi-ece@laoi.ir

سازمان امور اراضی کشور

s_ashayer_dabir@nahad.dolat.ir

سازمان امور عشایر ایران

ece_edu_tarvij@areo.ir

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

ece_areo@areo.ir

سازمان تحقیقات و آموزش کارکنان

ece@frw.ir

سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور

ece@ppo.ir

سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی

ifo.ece@mail.fisheries.ir

سازمان شیلات ایران

ad-archive@corc.ir

سازمان مرکزی تعاون روستایی

tabaadol@iranslal.com

شرکت پشتیبانی امور دام

ece-mit@jahadtossee.ir

شرکت جهاد توسعه

computer@assc.ir

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

info@agriservices.ir

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

sfida@agri-jahad.org

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

info@agmdc.ir

مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

ece-pr@agri-jahad.ir

مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

ece-swid@agri-jahad.ir

معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

ece-baghbani@agri-jahad.ir

معاونت امور باغبانی

ece-dla@agri-jahad.ir

معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

ece-agron@agri-jahad.ir

معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

ece-zeraat@agri-jahad.ir

معاونت امور زراعت

ece-dpe@agri-jahad.ir

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

ece-ttsk@agri-jahad.ir

معاونت توسعه تجارت و صنایع کشاورزی

jahad_tosea_dabir@vezarat.dolat.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و دفاتر زیرمجموعه وزارت

ece-dhrd@agri-jahad.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

ece.aperi@agri-peri.ir

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ECE

سازمان جهاد کشاورزی استان ها

automation@eaaj.ir

آذربایجان شرقی

dabir@waaj.ir

آذربایجان غربی

ece-ardabil@agri-jahad.ir

اردبیل

esfd@agri-es.ir

اصفهان

ece-ilam@agri-jahad.ir

ایلام

ece@sjkob.ir

بوشهر

ochaharmahal@agri-jahad.ir

چهارمحال و بختیاری

dabirece@nkj.ir

خراسان شمالی

ece-agri@agrizanjan.ir

زنجان

ece-sbaj@agri-jahad.ir

سیستان و بلوچستان

ece-qazvin@agri-jahad.ir

قزوین

ece@qum.agri-jahad.ir

قم

kb@agri-jahad.org

کهکیلویه و بویر احمد

ece@jago.ir

گلستان

ece-lorestan@agri-jahad.ir

لرستان

ece-markazi@jkm.ir

مرکزی

jahad@hormozgan-agri-jahad.ir

هرمزگان

ece-hamedan@agri-jahad.org

همدان

ece.kurdistan@agri-jahad.org

کردستان

dabir@nkaj.ir

کرمان

ece@jkj.ir

جنوب کرمان

dabir_ece@jky.ir

یزد

ece-khorasan-j@agri-jahad.org

خراسان جنوبی

khr@koaj.ir

خراسان رضوی

auto-khoz@khozestan.agri-jahad.ir

خوزستان