عنوانشناسه خدمتلینک ارائه خدمتسوالات متداولنظرسنجی خدمتاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
1- ارائه معرفی نامه استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری13022514102حضوریمشاوره تلفنینظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
2- ارائه معرفی نامه جبران خسارت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری13022514101حضوریمشاوره تلفنینظرسنجیاطلاعات تکمیلیراهنما
3- ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی - سامانه سیتا13022515101مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما
4- تسهیلات رونق تولید - سامانه بهین یاب13021186100مشاوره تلفنیفرم خدمتسوالات متداولنظرسنجیاطلاعات تکمیلیبیانیه توافق سطح خدمات (SLA)راهنما