• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27
آگهی مناقصه عمومی واگذاری  امور مربوط به درمانگاه سازمان جهاد کشاورزی  1402/07/23

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به درمانگاه سازمان جهاد کشاورزی 1402/07/23

 

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای))

شماره 87146/110/ک/م

سازمان جهادکشاورزی استان گیلان درنظردارد در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب ضوابط مندرج در نظام واگذاري تصدي­هاي وزارت جهاد كشاورزي صادره ازسوی وزارت متبوع اقدام به واگذاري امور مربوط درمانگاه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و اموال ، اماکن و تاسیسات مربوطه به روش مشارکت بشرح مندرج در اسناد مناقصه ، درقبال بهره برداری از امکانات موجود درمانگاه مذکور درچارچوب قوانین و مقررات جاری به اشخاص حقوقی که دارای مجوز و یا پروانه موافقت اصولی معتبر جهت تاسیس درمانگاه از دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت و درمان) باشند. را ، از طریق آگهی عمومی در دو نوبت و بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه  واگذار نماید ، لذا از کلیه اشخاص حقوقی ، شرکتها که صلاحیت و مجوز لازم را دارند دعوت بعمل می آید در صورت تمایل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  از شرایط ومشخصات مناقصه مطلع گردیده و بر اساس تاریخهای اعلام شده جهت دریافت اسناد مناقصه و سپس ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

ضمناً یاد آوری می گردد که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از قبیل دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و شرکت کنندگان در مناقصه ضمن درج تصویر و بارگذاری ضمانتنامه در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه (www.setadiran.ir) اصل آن را به صورت دستی به آدرس رشت ، بلوار امام خمینی ، میدان فرهنگ ، خیابان آتش نشان ، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ، ساختمان شهید گل آور ، طبقه همکف ، اداره امور پیمان و قراردادهای سازمان تحویل نمایند.

موضوع مناقصه: واگذاري درمانگاه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و کلیه  اموال منقول و غیر منقول درمانگاه  به روش مشارکت با کاربری فعلی آن.(جدول شرح خدمات پیوستی اسناد مناقصه)

برآورداولیه اجرت المثل اموال منقول و غیر منقول و مبلغ خدمات مورد نیاز سازمان بر اساس قیمت کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402 بمبلغ: ۴۸,۵۸۳,۰۳۲,۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/430/000/000 ريال .

صلاحیت وشرایط شرکت در مناقصه: دارای مجوز و یا پروانه موافقت اصولی معتبر جهت تاسیس درمانگاه از دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت و درمان).

زمان انتشارآگهی نوبت اول: روز یکشنبه مورخ      1402/07/23

زمان انتشارآگهی نوبت دوم :روز دوشنبه مورخ    1402/07/24

زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1402/07/24   لغایت یکشنبه مورخ 1402/07/30  می باشد.

 زمان تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت در سامانه : از روز یکشنبه مورخ 1402/07/30   الی روز پنجشنبه مورخ 1402/08/11 ساعت 13 عصر می باشد.

زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت : روز شنبه مورخ 1402/08/13  از ساعت 8 صبح در مکان سالن شورای سازمان متبوع برگزار می گردد.