• امروز: 1400/05/02
  • آخرین بروزرسانی: 1400/04/31
ضرورت حفظ بقایای گیاهی ومضرات آتش زدن کاه وکلش بعدازبرداشت محصول برنج

ضرورت حفظ بقایای گیاهی ومضرات آتش زدن کاه وکلش بعدازبرداشت محصول برنج

 مدیرجهادکشاورزی املش گفت ؛کشاورزان منطقه  از آتش زدن کاه وکلش بعد ازبرداشت محصول  خودداری کنند.

وی گفتسوزاندن بقایای گیاهی بعد ازبرداشت محصول از سطح مزارع باعث از بین رفتن مواد ارزشمند خاک ،افزایش شوری خاک زراعی، آلودگی آب وهوا و محیط زیست شده و سبب تخریب شدید موادمغذی درسطح خاک میگردد که همین امر فقیرشدن خاک رادرپی خواهدداشت.

وی افزودسوزاندن کاه وکلش موجودات زنده و مفیدخاک را از بین برده، رطوبت خاک راکاهش داده و خاک زراعی را فشرده وسفت کرده، حاصلخیزی خاک را کاهش میدهد وخسارات  جبران ناپذیری به مزارع وخاکهای کشاورزی وموادآلی خاک وارد می کند.
صفری با  بیان اینکه آتش زدن کاه وکلش بعدازبرداشت برنج طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی وماده ۲۰ قانون هوای پاک ممنوع بوده وجرم تلقی شده ومتخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهندشد،ازمردم خواست مواردتخلف رابه شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ ویااداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

 روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان