• امروز: 1401/05/19
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی با سن لکه سفید برنج

برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی با سن لکه سفید برنج

کارگاه آموزشی آشنایی با سن لکه سفید برنج  باحضور دکتر جلائیان؛ عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور ، سرپرست و کارشناسان مدیریت حفظ نباتات، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ، معاونین فنی و کارشناسان مسئول حفظ نباتات مدیریت های جهادکشاورزی و مسئولین فنی کلینیک‌های گیاهپزشکی شهرستان ها برگزار گردید.

   در این کارگاه  دکتر جلائیان در مورد مطالعات انجام شده در زمینه اثرات تغذیه سن لکه سفید برنج روی کمیت و کیفیت محصول برنج، ازجمله پوک شدن و شکست دانه توضیحاتی را ارائه دادند.

 وی همچنین بررسی موارد ذیل را در خصوص آفت مذکور حایز اهمیت برشمردند:  

 بررسی دقیق بیولوژی سن لکه سفید در شرایط استان گیلان

 بررسی میزان خسارت کمی (کاهش وزن محصول) و کیفی (برنج نیش خورده) سن لکه سفید برنج در شرایط استان گیلان  

تعیین سطح زیان اقتصادی سن لکه سفید برنج در شرایط استان گیلان  

بررسی روش‌های مدیریتی به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت و خسارت سن لکه سفید برنج

 روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان