• امروز: 1401/04/09
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29
آموزش های کشت قراردادی برنج با حضور محققین در شهرستان رودبار

آموزش های کشت قراردادی برنج با حضور محققین در شهرستان رودبار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار گفت ؛ در راستای آموزش های طرح کشت قراردادی در قالب برنامه  آموزشی ،ترویجی سایت الگویی با حضور محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  آقای دکتر بابازاده ،آقای دکتر جلائیان ،خانم دکتر خشک دامن ، کارشناسان مدیریت، مسئول  مرکز  و تعدادی از کشاورزان روستای کوکنه بخش بلوکات ضمن آموزش چهره به چهره ، وضعیت کشت برنج بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ،سروش ابراهیمی اظهار داشت ،در این برنامه آموزشی کشاورزان به صورت چهره به چهره با مباحث چگونگی مدیریت آب، چگونگی مدیریت باروری خاک،  چگونگی کنترل علف های هرز و چگونگی مدیریت آفات و بیماری ها آشنا شدند.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان