• امروز: 1397/07/26
  • آخرین بروزرسانی: 1397/07/26

واحد امور زنان

دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی در سال 1372  در راستای توسعه ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی،گسترش فعالیتهای آموزشی-ترویجی و فرصت های شغلی ایجاد شد. تنظيم برنامه هاي توسعه روستايي و کشاورزی، با رویکرد توسعه توانمندي هاي زنان روستایی و عشایری بر روند فقرزدايي، تامين امنيت غذايي خانوار روستايي، ايجاد اشتغال و پايداري زندگي در مناطق روستايي كشور تاثير بسزايي دارد...