• امروز: 1396/12/29
  • آخرین بروزرسانی: 1396/12/27

اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج

از فعالیت های شاخص اداره شامل:

 

ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی

ساماندهی مددکاران ترویجی

ساماندهی سربازان سازندگی

ساماندهی شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی ومهندسی کشاورزی

پیگیری امور مربوط به بسیج سازندگی

پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان حوزه ترویج کشاورزی