• امروز: 1397/11/02
  • آخرین بروزرسانی: 1397/11/02
راتون طلای سفید خوش عیار شالیزارهای گیلان

راتون طلای سفید خوش عیار شالیزارهای گیلان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت:راتون برنجی کم هزینه و خوش طعم است که موجب ارتقای درآمد کشاورزان و افزایش تولید برنج سفید استان شود.

راتون برنجی کم رنج تر از برنج اولیه و یکی از راهکارهای افزایش تولید برنج در واحد سطح، در واحد زمان با توانایی تولید پنجه و پانیکول جدید بعد از برداشت محصول اصلی و اولیه است.

اسـامی ‌محلـی که برای برنج راتون در گیلان مصطلح است عبارتند از: شاه‌بج ، شی ورز، ورزازاکـی است و از استفاده‌های آن؛ در منـاطقی کـه کـشت مجـدد بـرنج بوسـیله کمبـود آب آبیاری و هم چنین درجه حرارت پایین در پایان فصل رشد، محـدود مـی‌شود، راتونینـگ با طول دوره رشد و نمو کوتاه مـی‌توانـد یـک گیـاه جدیـد را ایجـاد کند.

استفاده از راتون نسبت به سایر کشت‌های دوم در برنج آسـان‌تـر و کـاربردی‌تـر اسـت. طبق آمار سازمان جهاد کـشاورزی اسـتان گـیلان سـطح زیـر کـشت گیـاه راتـون بـرنج در سال‌های اخیر بالاترین سطح زیر کشت را به عنوان کشت دوم در مقایسه با سایر کشت‌های دوم نظیر شبدر، ترب و کلزا داشت. بنابراین پتانسیل قابل توجـه‌ای بـرای افـزایش محـصول برنج از طریق استحصال راتون در شـمال کـشور وجـود دارد کـه باید بـا اسـتفاده از تحقیقات و مطالعات بیشتر، مدیریت بهینه برای تولیـد بیـشتر راتـون را مـشخص کرد. ایـن مسأله توجه هر چه بیشتر برای تولید راتون در استان را ضروری می‌سـازد.

برداشت راتون شکل دیگری از زراعت پشت سرهم اسـت.کشت موفق راتون به مقدار زیادی هزینه‌های کل تولید را کاهش می‌دهد. علیـرغم داشتن مزایای زیاد کشت راتون، به دلیل پایین بودن عملکرد نسبت به کشت اصلی، تـراکم حشرات زیان آور (مخصوصاً کرم ساقه خـوار بـرنج)، افـزایش علـف‌های هـرز و امـراض، قیمت تمام شده به ازای هر واحد تولید، مـشکلات فـشردگی خـاک و از همه مهم تر، نبـود رقـم زودرس مناسـب باعـث شده اسـت کـه ایـن صـفت فیزیولوژیک برنج به عنوان یک پتانـسیل، چنـدان مـورد توجـه و پـذیرش کـشاورزان قـرار نگیرد.

زراعت راتون یکی از راه‌های افزایش محـصول بـرنج اسـت کـه عـلاوه بـر افـزایش تولید، افزایش درآمد کشاورزان و استفاده بهینه از منابع را نیز در بـر دارد. ایـن امـر نیازمنـد توجه ویژه به مسایل فنی کاشت، داشت و برداشت محصول اصلی است.

به عبارت دیگر بـا مدیریت صحیح محصول اصلی موجبات دسـت یابی بـه محـصول راتـون فـراهم می‌شـود.

لیلا بذرکار، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان 238هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد، گفت: برداشت برنج در گیلان رو به اتمام است و برخی از کشاوزان برای افزایش درآمد خانوارهایشان کمرهمت به پرورش راتون و کشت دوم دیگر محصولات کشاورزی بسته‌اند.

وی افزود: سال گذشته در40هزار هکتار از شالیزارهای گیلان راتون پرورش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم، امسال در 50هزار تا 80هزار هکتار از شالیزارهای گیلان راتون پرورش یابد.

بذرکار با بیان اینکه پرورش راتون می‌تواند در ارتقای درآمد کشاروزان موثر باشد، ادامه داد: متاسفانه برخی از کشاوزان علیرغم داشتن شرایط و امکانات لازم  ترجیح می‌دهند به جای ماندن در مزارع و پرورش راتون در شالیزارهایشان در قهوه‌خانه وقت بگذرانند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوزی گیلان گفت: برخی از کشاورزان  نداشتن پول برای خرید کود و اوره و برخی دیگر رها شدن دامهای همسایه شان پس از برداشت برنج را دلیل منصرف شدن از پرورش راتون اعلام می‌کنند، این در حالیست که با مدیریت لازم می‌توان این مشکلات را حل کرد و با توجه به رطوبت خوبی که هم اکنون در مزارع وجود دارد،برای پرورش این محصول اقدام کنند.

وی ادامه داد: راتون برنجی بسیار سالم و خوش پخت است که معمولا کشاورزان برای مصرف خانوار خود از آن بهره می‌برند و اگر قصد فروش آن را داشته باشند،محصولشان از مشتریان فراوانی برخوردار است.

بذرکار با اشاره به اینکه تلاش برخی از کشاورزان گیلانی برای بکارگیری مجدد از زمینهایشان پس از برداشت برنج اولیه کم است ،خاطرنشان‌کرد: کشاورزانی که در تمام طول سال از زمینهایشان استفاده می‌کنند و به طور مرتب در حال کشت و تولید محصول هستند، تعدادشان کم است و به صورت الگویی فعالیت دارند.

وی گفت: راتون برنجی است که در ردیف بهترین برنج های دنیا از لحاظ کیفیت و سلامت قرار گرفته است. برندسازی در این چنین مواردی می‌تواند موجب کسب بازارهای مختلف بازار برنج گیلان در دنیا شود.

بذزکار تصریح کرد::در کمیته تخصصی برنج استان برنامه‌ریزی‌هایی برای برندسازی این محصول انجام داده ایم و امیدواریم به زودی شاهد راتون‌های با بسته‌بندی شیک و دارای برند در فروشگاههای کشور باشیم.

97/6/10
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان