• امروز: 1397/09/25
  • آخرین بروزرسانی: 1397/09/22

فرآخوان عمومی ۹۶/۴ دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک استان خوزستان

فرآخوان عمومی ۹۶/۴ دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک استان خوزستان

روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۹۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک دارای سند مالکیت تک برگ بخش ثبتی چهار اندیمشک به شماره ملک سیزده فرعی از یازده اصلی مفروز و مجزی شده از یازده فرعی از اصلی مذکور به مساحت ۳۱۳۰۰۰ مترمربع را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

مشخصات فنی شهرک شیلاتی:

۱-موقعیت شهرک در کیلومتر  ۱۵ جاده اندیمشک به اهواز در حاشیه سمت چپ کانال w1 از بند انحرافی دزفول و بین کانال W1L16 می‌باشد.

۲-شهرک شیلاتی شامل چهار قطعه می‌باشد که هر قطعه آن دارای مساحت اختصاصی و سهم از مشاعات نیز به همان نسبت می‌باشد. شهرک شیلاتی شامل ۲۵ مزرعه ۱۰۰ تنی و ۳ مزرعه ۴۰ تنی می‌باشد.

۳-شهرک شیلاتی داری تخصیص ۱۲ مترمکعب آب در ثانیه به صورت گردشی و ثقلی از کانال W1 (کیلومتر ۱۵+۷۰۰) شبکه آبیاری دز می‌باشد.

۴-بخشی از ساختمان‌های اداری و مدیریتی و تأسیسات و کانال‌های آبرسان و زهکش‌های تخلیه و جاده‌های دسترسی و استخرهای ذخیره آب احداث گردیده است.

۵-دریچه‌های فلزی کشویی تنظیم آب، الکتروپمپ‌های منصوبه روی کانال اصلی، ترمینال باکس‌های روی الکتروپمپ‌ها، تابلوهای برق‌رسانی اعم از فشار ضعیف و فشار متوسط و سایر اقلام مربوط به تجهیزات هیدرولیکی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات شبکه برق‌رسانی و توزیع روشنایی انجام شده است.

۶-متقاضیان و بهره‌برداران شهرک شیلاتی کلیه تعهدات و تضامینی که شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص نحوه برداشت، بهره برداری، مدیریت، هزینه‌های آب بها و حق اشتراک شهرک شیلاتی مذکور ابلاغ می‌نماید را باید بپذیرند.

۷-واگذاری عرصه، اعیانی، مستحدثات و مجوزات با وضعییت موجود می‌باشد، لذا متقاضیان باید از محل بازدید بعمل آورده باشند.

 شرایط عمومی:

۱-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی، بخشی از شهرک شیلاتی واگذار خواهد شد.
۲-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت‌ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
۳-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک شیلاتی و قطعات آن برای شرکت شهرک‌های کشاورزی محفوظ است.
۴-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
۵-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
۶-بازدید متقاضیان از محل  شهرک شیلاتی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچ‌گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی‌باشد.
۷-متقاضیان موظف هستند برنامه زمان‌بندی اجرای عملیات ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و سازه‌ها را در قالب زمان‌بندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده (حداکثر سه سال) تعهد نمایند.
۸- متقاضی تعهد می‌نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک شیلاتی را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تائید این شرکت انجام دهد.
۹-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاء طرفین رسیده اخذ می‌گردد.
۱۰-صدور سند به نام سرمایه‌گذار منوط به اتمام و به بهره‌برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در  قرارداد می‌باشد.
۱۱-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک‌های کشاورزی (شیلاتی) بر عهده این شرکت می‌باشد.
۱۲-شرکت‌کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
۱۳-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس شهرک شیلاتی به نام  مستاجر اقدام خواهد نمود.
۱۴-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بومی خواهد بود.
۱۵-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۶-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه‌گذاران منتخب خواهد بود.
۱۷-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری برای هر قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه‌گذاران منتخب خواهد بود.

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از روز یکشنبه مورخ 15/۱۱/1396 لغایت چهارشنبه 25/۱۱/1396 بمدت ۱۰ روز، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir  فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرک‌های کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک‌های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید عباسپور (توانیر) نبش کوچه گیتا پلاک ۸ دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

کمیسیون معاملات شرکت شهرک‌های کشاورزی